First Chairman: Li Chuwen

Second Chairman: Li Xuanhai


Current (6th) Chairman: Zhu Shaozhong

Current (6th) Trustees:  Niu Shuzhen, Gu Xianlun (executive), Li Qing (executive), Yang Huizhong, Zhang Guoyou, Lu Maorong, Chen Yiyi (executive), Shi Fusheng, Yuan Ji (executive), Jia Qiaoping, Tan Mingbo, Qiang Lianqing (executive)

Honorary Trustees: Wang Shenghong, Hou Dingkang, Gong Haocheng